Menu Content/Inhalt
Aktualno?ci
Aktualno?ci
Ustawienia dla kont pocztowych na serwerze wb.pl E-mail
Aktualizacja oprogramowania na serwerze

adres programu pocztowego: http://poczta.wb.pl


Dane potrzebne do konfiguracji programów pocztowych:

Uzytkownik (caly adres [pocztowy] np: wacek @wb.pl
Serwer poczty przychodzacej (POP3): wb.pl lub wodzislaw.org.pl *
Serwer poczty wychodzacej (SMTP): wb.pl lub wodzislaw.org.pl *
Serwer protokolu IMAP: imap.wb.pl
* zalezne od uslugi

W ustawieniach konta nalezy ustawic opcje:
Serwer wymaga uwierzytelnienia
(np. w Outlook Express: Narzedzia/Konta/Wlasciwosci/Serwery)
 
 

================================================

Konfiguracja us?ug pod adresem:

https://webas.wb.plW razie problemów z zalogowaniem sie do pont pocztowych i FTP prosimy o kontakt 0-501 740 509.


================================================

Zmiana konfiguracji dla poczty wychodzacej

Od dnia 1 grudnia 2009 roku Telekomunikacja Polska wprowadza blokade portu 25 dla ruchu wychodzacego.

Jezeli korzystasz z dostepu do Internetu za pomoc? uslug TP prosimy o sprawdzenie konfiguracji Twojego programu pocztowego i wykonanie nastepujacej zmiany:

Port 25 dla adresu POCZTY WYCHODZACEJ (wb.pl) nalezy zmienic na 587


Gotowi na nowe stawki podatku VAT  5% 8% 23%! E-mail

Gotowi na nowe stawki podatku VAT – 5% 8% 23%!

Ju? dzi? mo?emy poinformowa?, ?e znajduj?ce si? w naszej ofercie oprogramowanie jest gotowe do obs?ugi nowych stawek podatku VAT. Zgodnie uchwalon? przez Sejm w dniu 26 pa?dziernika i podpisan? przez prezydenta ustaw? oko?obud?etow?, oprócz zmiany kilkunastu innych ustaw wprowadzone zosta?y równie? nowe stawki podatku VAT – 5%, 8% i 23%.


Premiera nowego programu mobilnego Asseco WAPRO

Od dnia maja w ofercie Asseco Business Solutions dla ma?ych i ?rednich firm dost?pny jest nowy program mobilny WF-Mag Mobile 2. Zaawansowany technologicznie system dedykowany jest dla przedsi?biorstw dzia?aj?cych w oparciu o przedstawicieli handlowych, umo?liwiaj?c prowadzenie dzia?a? sprzeda?owych
w ka?dej lokalizacji.
mobil
Czytaj dalej...
Systemy Asseco BS najlepszym oprogramowaniem dla biznesu - wyró?nione przez Gazet? Finansow? E-mail
     Rozwi?zania Asseco Business Solutions marki Asseco WAPRO dla ma?ych i ?rednich firm zosta?y wyró?nione jako „Najlepsze Produkty dla Biznesu 2008-2009” w konkursie organizowanym przez Gazet? Finansow?.
dyplom
Czytaj dalej...
Wielki Fina? Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy E-mail


Wielki Final Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy,  w Wodzis?awiu Slaskim

12 stycznia 2014

szczegó?owe informacje na stronie www.wosp.wodzislaw.pl
Czytaj dalej...
Nowoczesna telefonia VoIP E-mail
Telekomunikacja otwarta oznacza mo?liwo?? realizowania potrzeby komunikowania si? z lud?mi w sposób naturalny. Czyli wtedy, kiedy chcemy i tak d?ugo jak chcemy, nie martwi?c si? o wysoko?? rachunku telefonicznego. Barier? w nawi?zywaniu i piel?gnowaniu kontaktów mi?dzyludzkich nie mog? by? koszty, dlatego cennik us?ug telekomunikacji otwartej oparty jest na rzeczywistych kosztach ponoszonych przez Operatora.
Telekomunikacja otwarta korzysta ze stale rosn?cej pot?gi Internetu i oparta jest na technologii VoIP, technologii dojrza?ej do Twoich potrzeb.


Czytaj dalej...
PROMOCJA WAPRO DLA NOWYCH FIRM E-mail


Rozwa?asz uruchomienie w?asnej firmy?
Potrzebujesz programów ?atwych w obs?udze, daj?cych mo?liwo?? rozwoju, a jednocze?nie przyst?pnych cenowo?Yamo Engine Gamer - wymarzony pecet dla gracza E-mail


"Zestaw Yamo Engine Gamer pozostanie poza zasi?giem wi?kszo?ci maniaków gier ale pokazuje jak wiele brakuje naszym Pecetom aby dorówna? najlepszym. Komputer dzielnie przeszed? nasze testy pracuj?c kilkana?cie godzin dziennie i dostarczaj?c wielu emocji. W dzie? by? demonem szybko?ci, wieczorem umo?liwia? w miar? komfortowe przegl?danie Internetu czy rozmowy ze znajomymi. Sprawia to, ?e Yamo Engine Gamer mo?e zosta? uznany za wymarzony zestaw ka?dego gracza i ka?demu maniakowi rozgrywek w wirtualnym ?wiecie ?yczymy, aby móg? sobie pozwoli? na zakup podobnego Peceta."

Zobacz jego specyfikacje.

Produkt Yamo Game Engine 3I-8800SLI WXH otrzyma? od redakcji PC ARENA nagrod? - Performance.

Sondy

Jakiego systemu operacyjnego u?ywasz?
  
Rozwa?asz uruchomienie w?asnej firmy?
Potrzebujesz programów ?atwych w obs?udze, daj?cych mo?liwo?? rozwoju, a jednocze?nie przyst?pnych cenowo?
designed by www.madeyourweb.com